Da Xue Shan Ye Sheng Pu Erh Tea - unripened pu erh tea from wild growing tea trees at Da Xue Shan, Yong-de district, Lincang prefecture, Yunnan, Southern China

Da Xue Shan Ye Sheng Pu Erh Tea – unripened pu erh tea from wild growing tea trees at Da Xue Shan, Yong-de district, Lincang prefecture, Yunnan, Southern China

Leave a Reply