February 2022 edition of the CLUBBOX @ Siam Tea Shop : "4+1 Origins" Oolong-T-Box

February 2022 edition of the CLUBBOX @ Siam Tea Shop – “4+1 Origins” Oolong-T-Box : 20g each of Four Seasons Oolong, Wuyi Waishan Ai jiao Dwarf Oolong, Mi Lan Xiang Dancong Oolong, Bai Ya Qilan White Buds Oolong – Makaibari Second Flush Oolong

Leave a Reply