Classic Lapsang Zheng Shan Xiao Zhong Nonpareil dry & wet tea leaves

Classic Lapsang Zheng Shan Xiao Zhong Nonpareil from Tongmu village, Wuyi mountain, Fujian province, China, closeup dry & wet

Leave a Reply