Lapsang Zheng Shan Xiao Zhong from Tongmu village, Wuyi mountain, Zhejiang province, China

Lapsang Zheng Shan Xiao Zhong, made by tea master Liang Junde in Tongmu village, Wuyi mountain, Zhejiang province, China

Leave a Reply